Historia Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej


  Na podstawie uchwały Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich z 6 marca 1993 roku w sprawie powołania Oddziału Towarzystwa w Bielsku-Białej nasze koleżanki: Jadwiga Biłocha, Alicja Krzeszowska i Magdalena Szczecińska otrzymały pełnomocnictwo do zwołania walnego zebrania inicjującego powstanie oddziału. Odbyło się 13 maja tego samego roku. Prezesem Oddziału została Magdalena Szczecińska nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych, wiceprezes Rady Głównej TNBSP, obecnie Honorowy Członek TNBSP. Oddział zarejestrowano decyzją Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Tak powstał najliczniejszy wówczas oddział w Polsce liczący 27 członków.
   Od tego dnia, aż po czas nam współczesny, Oddział w Bielsku-Białej działa nieprzerwanie. Mamy piątą Radę Oddziału, trzecią siedzibę, na koncie organizację ponad 280 form różnorodnych zajęć, w których wzięło udział prawie 2500 osób. Obecnie zrzeszamy około 40 nauczycieli bibliotekarzy. W kwietniu 1996 roku powstało Bielskie Koło Użytkowników Mola,a jego cele i założenia, które realizuje po dzień dzisiejszy to: - popularyzacja idei komputeryzacji bibliotek szkolnych;
- informacja o budowie, działaniu i zaletach pracy programu komputerowego dla bibliotek szkolnych - "MOL";
- wymiana doświadczeń placówek pracujących w oparciu o biblioteczne programy komputerowe;
- udzielanie informacji i porad bibliotekom komputeryzującym się na temat wdrażania oraz użytkowania programu "MOL";
- gromadzenie i udzielanie informacji na temat możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy w zakresie obsługi komputera.

  W oparciu o tę inicjatywę pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skomputeryzowano kilkanaście bibliotek szkolnych na terenie całego regionu. Wzajemna pomoc i koleżeńskie szkolenia zastąpiły kosztowne kursy firmowe. Dziś wspólnie pokonujemy trudności związane z oprogramowaniem komputerowym i wdrażamy nowe technologie. Nasi członkowie wywodzą się ze szkół różnego typu, a łączy nas fakt, że praca jest naszą pasją. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i ciągłe doskonalenie zawodowe. Choć problemy dnia powszedniego i specyfika środowiska w którym pracujemy nie szczędzi nam nowych trudnych wyzwań, to wspólnie staramy się im sprostać. Członkowie naszego Oddziału tworzą swoistą grupę wsparcia, wymieniamy swoje doświadczenia zawodowe, rozwiązujemy trudności pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ponadto razem próbujemy wypracować strategie postępowania w trudnych sytuacjach specyficznych dla szkolnych bibliotek.
W 2003 roku powstała Sekcja Oddziału w Kozach, która umożliwiła skorzysta-nie z proponowanych zajęć szkoleniowych tym nauczycielom, którzy ze względu na dużą odległość lub problemy z dojazdem, nie mogli uczestniczyć w formach proponowanych w Bielsku-Białej. Organizujemy spotkania z politykami, przedstawicielami władz miejskich i oświatowych, zajęcia i warsztaty szkoleniowe, spotkania informacyjne i integracyjne, lekcje otwarte, zbiórki książek dla bibliotek na dawnych Kresach Wschodnich, wymiany międzybiblioteczne oraz wystawy. Nasi członkowie biorą udział w ogólnopolskich konferencjach naukowo - szkoleniowych, zgromadzeniach Delegatów TNBSP, spotkaniach z doradcami metodycznymi oraz targach książki. Organizujemy także wycieczki edukacyjne doskonalące naszą wiedzę i umiejętności. Odwiedzamy nowoczesne i zabytkowe książnice oraz interesujące historycznie miejsca, ważne dla rozwoju dziejów i kultury europejskiej. Zapraszamy do udziału w nich nie tylko naszych członków, ale i innych zainteresowanych nauczycieli i pracowników bibliotek różnych typów z naszego miasta i regionu. Zwiedziliśmy wspólnie Wadowice, Katowice, Kraków, Częstochowę, Warszawę, Wrocław, Poznań, Kórnik, Cieszyn, Lublin i Zamość, a także Lwów i Karwinę. Wyjazdy edukacyjne pozwoliły nam poszerzyć nie tylko wiedzę, doświadczenia, ale także poznać interesujących ludzi i miejsca. Wspólne wyjazdy pozwalają nam się lepiej zintegrować, wymienić spostrzeżenia, by później dobrze się rozumieć, współpracować i razem tworzyć nową jakość w naszej codziennej pracy.
   To wzajemne poznanie i porozumienie zaowocowało między innymi współorganizacją u boku bibliotekarzy z Częstochowy cyklu corocznych spotkań na Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Każdorazowo współorganizujemy Forum poprzez popularyzowania tej formy doskonalenia w środowisku oraz przygotowujemy referaty, w których podjęte zostały ważne tematy. Nasz Oddział miał zaszczyt zorganizować w Bielsku-Białej dwa z dziewięciu zjazdów bibliotekarzy placówek różnego typu. Proponując do rozważania tematy: Bibliotekarz: wychowawca, animator kultury informacyjnej oraz Biblioteka w środowisku społecznym, udało nam się każdorazowo gościć około 300 zainteresowanych osób. Od 2007 roku wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej organizujemy dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół, międzyszkolny konkurs "Bajarz Roku". Jego celem jest kształtowanie świadomego i wartościowego sposobu posługiwania się językiem oraz uświadamianie młodym ludziom, że "granice mego języka oznaczają granice mego świata." Podobną forma działalności naszego Oddziału jest organizowany od 2011 roku wspólnie z Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej oraz Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej międzyszkolny konkursu "Mistrz Pięknego Czytania". Celem konkursu jest rozwijanie potrzeb czytelniczych wśród uczniów, dbałość o kulturę słowa, kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu oraz stworzenie uczniom możliwość prezentowania własnych umiejętności.
   W tym samym czasie zainicjowaliśmy inny międzyszkolny konkurs, który pozwala stymulować rozwój spostrzegawczości i umiejętności obserwacji wśród uczniów oraz doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na określony temat, a także umiejętności informatycznych poprzez zastosowanie różnych technik. Jest nim konkurs na projekt prezentacji multimedialnej, a uczniowie opracowywali takie tematy jak np. "Julian Tuwim i jego wiersze", "Zareklamuj swoją miejscowość", "Janusz Korczak - lekarz, pisarz, pedagog", "Mój ulubiony pisarz, poeta". Działania Oddziału są popularyzowane na stronie internetowej istniejącej od 2003 roku oraz w redagowanym przez nasz zespół Biuletynie Informacyjnym. Na łamach tego bezpłatnego wydawnictwa wymieniamy doświadczenia i informacje. Rejestrujemy wydarzenia, w których biorą udział nasi członkowie, scenariusze ciekawych zajęć, interesujące pomysły i innowacyjne rozwiązania.
Działania i priorytety, jakie nasz Oddział realizował w trakcie 20 lat istnienia i planuje na przyszłość to:
- Kontynuacja dotychczasowych działań;
- Organizacja wyjazdów edukacyjnych;
- Organizacja konkursów międzyszkolnych;
- Organizacja zajęć szkoleniowych zgodnych z potrzebami członków;
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym (bibliotekami i innymi instytucjami);
- Działania wspierające rangę biblioteki szkolnej i status nauczyciela bibliotekarza.


Opracowanie:
Prezes Oddziału Romana Bulanda-Frączkiewicz
Katarzyna Urbaniec